Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE SKLEPU INTERNETOWEGO

Dbając o dane osobowe Użytkowników sklepu Administrator pragnie poinformować o sposobie w jaki przetwarzania ich dane osobowe. 

Polityka skierowana jest do użytkowników Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://sklep.llegal.pl dalej zwany Sklep. 

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Sklepu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu jest:

Charlotta Lendzion prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

LLEGAL Charlotta Lendzion,
ul. Stanisława Lema 4a lok. 1,
80-126 Gdańsk,
NIP: 8771332187 Regon: 221757290  
Telefon: 537 022 007 e-mail kontakt@llegal.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.

2. DEFINICJE

DANE OSOBOWE

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie zbieranych danych;

PRZEPISY RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

PRZETWARZANIE

w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna lub inny Podmiot korzystający ze Sklepu

SKLEP

Strona internetowa o charakterze handlowym zjadująca się pod adresem https://llegal.pl

 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy cel w jakim przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ma swoją podstawę prawną oraz okres w jakim Dane te są Przetwarzane.


1. Podjęcie działań związanych z obsługą Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usługi

2. Podjęcie działań związanych z obsługą i realizacją zamówień złożonych przez Użytkowników w ramach strony. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usługi

3. Obsługa reklamacji
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora i Użytkownika)
Okres: Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu


4. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z kontaktu, zawartej umowy, lub związanych ze świadczeniem usług.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora)
Okres: Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

5. Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz.U.2020.1325 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

6. Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja

7. Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 112 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

8. Realizowanie celu związanego z kontaktem z Użytkownikiem w zakresie związanym ze świadczeniem usług, obsługą poprzez dostępne opcje kontaktu
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usług

9. W celu obsługi pytań i próśb Użytkowników.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania Użytkowników)
Okres: Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania.

10. Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług)
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora)
Okres: Do momentu zaprzestania korzystania ze strony

11. Kontakt z Użytkownikami w celach związanych z działaniami marketingowymi.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Okres: Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych


12. Realizacja wysyłki Newslettera
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Okres: Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

13. Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Okres: Przez okres wymagany przepisami prawa w tym RODO.

14. Prowadzenie badań, analiz statystycznych
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu ulepszania świadczonych usług)
Okres: Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora)

15. Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, motyw 49 RODO)

W chwili, kiedy Administrator utraci podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, nastąpi usunięcie Danych Osobowych lub ich modyfikacja w sposób wykluczający identyfikację osoby. 

 

4. PLIKI COOKIE

1. Administrator może gromadzić w ramach prowadzenia Sklepu Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

2. ookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

  • Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
  • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
  • Podczas każdych odwiedzin na stronie  Sklepu system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.
  • W ten sposób strona internetowa przez pewien czas zapamiętuje preferencje użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp).
  • Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie.
  • Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych.

 

3. Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie ze strony Sklepu, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze Sklepu. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny.

4. W naszym Sklepie nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Twojej tożsamości.

5. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Sklepu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 


6. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony.

7. Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę w zakresie stosowanie plików Cookie.

8. Możesz ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. 


9. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie w swojej przeglądarce, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. 


10. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 


11. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony Administratora w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie, natomiast niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Ich usunięcie może doprowadzić do braku prawidłowego funkcjonowania.

12. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.

Jeżeli Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu Cookie warto zapoznać się z informacjami 
zawartymi tu: https://wszystkoociasteczkach.pl


5. PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując podane przez Ciebie Twoje Dane Osobowe. Profilowanie i zautomatyzowane działania polegają na automatycznej ocenie, jakimi usługami, towarami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i wyświetlanych treści na stronie (przykładowo funkcja: „ostatnio oglądane”). Pamiętaj, że Masz Prawo Sprzeciwu w tym zakresie.


6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator umożliwia spełnienie wszelkich praw jakie Ci przysługują w zakresie stosowania przepisów RODO tj. praw wskazanych w artykułach 15-21 RODO. Poniżej znajdziesz je opisane szerzej.

Masz prawo dostępu do Danych Osobowych. (Art. 15 RODO) 

Masz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych. 

Masz prawo do sprostowania Danych Osobowych. (Art. 16 RODO) 

Masz prawo do usunięcia Danych Osobowych. (Art. 17 RODO) 

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. (Art. 18 RODO) 

Masz prawo do przeniesienia Danych Osobowych. (Art. 20 RODO) 

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora (Art. 21 RODO)

Masz prawo do wycofania zgody. Jeżeli np. przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody np. W celach marketingowych masz prawo do jej wycofania w każdym momencie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy może być koniecznie. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych w wielu przypadkach będzie wymagane.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Musisz wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 
Podmiotami, które z nami współpracują są w szczególności:

HOME.PL Spółka Akcyjna
LemonTax Sp. z o.o.
IFIRMA Spółka Akcyjna
Clickmeeting sp. z o.o.
Google Ireland Limited

W ramach przyjętej Polityki Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH


Administrator posiada konta biznesowe w social mediach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w zakresie korzystania z danego fanpage’a, natomiast w zakresie zasad całego portalu społecznościowego są one realizowane przez dany podmiot czyli:
Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland.
W każdej chwili może Pan/Pani przestać “lubić”, “obserwować” konta w Social Mediach Stron Administratora.

Podmioty wskazane powyżej mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Dlatego jeżeli korzysta Pani/Pan z portalu np. facebook, instagram  proszę zapoznać się z aktualną polityką prywatności tego podmiotu. 
Polityka Prywatności Facebook, 
Polityka Prywatności Instagram.


Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarzając Twoje Dane Osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawna.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dzień wejścia w życie niniejszej polityki: 16.12.2020r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl