Promocje
Pakiet RODO dla ecommerce
Pakiet RODO dla ecommerce

1 299,00 zł

Cena regularna: 4 200,00 zł

Najniższa cena: 4 200,00 zł
szt.
Pakiet RODO dla salonu beauty PREMIUM
Pakiet RODO dla salonu beauty PREMIUM

1 299,00 zł

Cena regularna: 3 200,00 zł

Najniższa cena: 3 200,00 zł
szt.
Wzór polityki prywatności do edycji
Wzór polityki prywatności do edycji

179,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Wzór dokumentów na przeprowadzenie kursu
Wzór dokumentów na przeprowadzenie kursu

799,00 zł

Cena regularna: 999,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN LLEGAL 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie,procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Nasze dane rejestrowe: Charlotta Lendzion, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk, NIP: 8771332187 Regon: 221757290

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@llegal.pl oraz numerem telefonu: +48 537022007

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@llegal.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Pozdrawiamy i życzymy przyjemnego korzystania z naszego serwisu!

 

DEFINICJE

 

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Charlotta Lendzion, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk, NIP: 8771332187 Regon: 221757290
Telefon: 537 022 007 e-mail: kontakt@llegal.pl  dalej w Regulaminie jako LLEGAL lub SPRZEDAWCA lub Usługodawca

SKLEP INTERNETOWY/SERWIS: Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę znajdujący się pod adresem https://sklep.llegal.pl.

KLIENT/USŁUGOBIORCA – 1) osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego LLEGAL.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

REGULAMIN – regulamin niniejszego Sklepu Internetowego.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

KONTO USŁUGOBIORCY: Bezpłatna usługa elektroniczną, którą Usługobiorca, z której Usługobiorca może skorzystać rejestrując się. Dzięki usłudze elektronicznej Konto Usługobiorcy, Usługobiorca ma dostęp do historii swoich zakupów, pobranych plików.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, dzięki, której klient poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży może dokonać zakupu Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.

CENA – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy/Usługodawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Produkty a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

PRODUKT Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; 

TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

TREŚĆ UŻYTKOWNIKA - wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności: opinie o Produktach, Serwisie lub LLEGAL, komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie/Sklepie internetowym.

WZORY - Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa dostarczana Klientowi po zakupie w postaci pliku elektronicznego

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Konsumentowi na: i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Nabywana przez Konsumenta w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie Internetowym.


ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich; 

PRZEDSIĘBIORCA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – podmiot prawa, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA   - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 2. Informacje o Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 3. Treść Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona za pomocą jego pobrania, zapisania na nośniku lub wydrukowana. 

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego LLEGAL potrzebne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych. 
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  - urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu,
  - przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 3. Klient musi posiadać aktywny adres email, na który przychodzi potwierdzenie zakupu.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej 
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu następuje poprzez wysłanie klientowi na adres e-mail  treści regulaminu oraz zakresu umowy.

 

4. CENY I FORMY PŁATNOŚCI 

 

 1. Ceny Produktu uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi należny podatek wymagany przez przepisy prawa polskiego.
 2. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012
 5. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia dokument księgowy - fakturę. Faktury, w tym również faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

 

5. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Dostawa produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa elektroniczna zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie internetowym jest bezpłatna, że opis danego produktu stanowi inaczej. 
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych elektronicznie na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakupu. 
 4. Termin dostawy Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych.

6. USŁUGI ELEKTRONICZNE I CYFROWE

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  Konto,
  Formularz Zamówienia
  Produkty cyfrowe
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami uwzględniając poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 
 3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania podczas zakupów prawdziwych danych. 
 4. Usługobiorcę podczas korzystanie ze Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
  1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 6. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Szczegóły dotyczące określonej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej znajdują się w opisie danej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej w Sklepie internetowym.
 8. Sprzedawca/Usługodawca dostarcza Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta treść cyfrową lub usługę cyfrową do 5 dni roboczych po zawarciu Umowy, chyba, że co innego wynika z opisu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 9. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument /Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp 
 10. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 
 11. Sprzedawca/Usługobiorca dokłada należytej staranności, aby jego treści cyfrowe lub usługi cyfrowe miały jak najlepszą jakość, były kompletne, funkcjonalne, kompatybilne, interoperacyjne, aby dostarczać dostępność wsparcia technicznego, tworzyć konkretny opis Produktów i Produktów z elementami cyfrowymi oraz zapewnia ich aktualizacje

 

7. TREŚCI CYFROWE - WZORY DOKUMENTÓW 

 

 1. Zakupione wzory dokumentów nie stanowią porady czy opinii prawnej ani interpretacji prawnej i nie powinny być z nimi utożsamiane. 
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia zakupionych przez Klienta Plików elektronicznych będącymi Wzorami dokumentów do 5 dni roboczych od dnia zakupu na adres e-mail podany podczas zakupu. 
 3. W ramach zakupu Wzorów Sprzedawca nie udziela dodatkowych konsultacji z nimi związanych, chyba, że coś innego wynika z opisu. 

 

8. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 

 1. Każda Treść cyfrowa i Usługa cyfrowa za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, opisów, grafik czy innych elementów znajdujących się na Stronie internetowej Sprzedawcy bez jego zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność. 
 3. Z chwilą udostępnienia Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Klientowi, zostaje udzielona Klientowi przez Sprzedawcę licencja na czas nieokreślony na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. O ile Strony nie postanowią inaczej licencja na korzystanie z zakupionej Treść cyfrowej lub Usługi cyfrowej:
  a) umożliwia korzystanie z niej tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego
  b) ma charakter niewyłączny i niezbywalny. 
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
 6. Zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży czy wszelkiego rodzaju dystrybucji. 

 

9. ZGODNOŚĆ PRODUKTU ORAZ PRODUKTU Z ELEMENTAMI CYFROWYMI Z UMOWĄ

 

 1. W sytuacji kiedy Produkt lub Produkt z elementami cyfrowymi nie jest zgodny z Umową Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują prawa określone przez przepisy prawa.
 2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a)  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b)  przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
  3)  być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4)  być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. 
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  1)  zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2)  przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. 
 7. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a)  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
  3)  być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4)  być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez Sprzedawcę/Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 8. Sprzedawca informuje Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez czas:
  1)  dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2)  zasadnie oczekiwany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. 
 9. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 8 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1)  poinformował Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2)  niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 7 i 8 jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

 

10. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH 

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 
 5. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca. 
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2)  Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
  3)  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4)  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
  5)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dane kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie. Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób, telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej, według wyboru klienta.
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji opisu reklamowanego zagadnienia oraz danych do kontaktu.
 9. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  - wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
  - pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu potrzebne jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na dane podane w niniejszym Regulaminie. 
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta  niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt dostawy poniesione podczas zakupu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca w odniesieniu do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1)  są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2)  dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/Przedsiębiorcy w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3)  zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4)  zostały wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wspólnie z innymi konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać. 
 14. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe z wyjątkiem ustępu 16 pkt. 1-3
 15. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumentów o odstąpieniu od umowy. 
 16. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy. 
 17. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 

 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW O CHARAKTERZE ZAWODOWYM NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI ANI PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 1. Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i Usługobiorców niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 2. Jeżeli Przedsiębiorca o charakterze zawodowym posiada adres dostawy Produktu inny niż adres wystawienia faktury – zobowiązany jest aby podać taką informację Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca/Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Przedsiębiorcą o charakterze zawodowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

14. NIEDOPUSZCZALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny. 
 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
  1) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;
  2) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  3)  dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@llegal.pl
  4)  zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  5)  służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec LLEGAL, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  6)  służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  7)  służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  8)  nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  9)  propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  10)  nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  11)  znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  12)  zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  13)  zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  14)  naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  15)  naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  16)  zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  17)  nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  18)  obrażają uczucia religijne;
  19)  mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.

15. MODERACJA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. LLEGAL w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. LLEGAL przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie LLEGAL zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników. 
 2. LLEGAL nie stosuje zautomatyzowanych mechanizmów wykrywania naruszeń w obrębie Serwisu. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu. 
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika LLEGAL niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w sekcji ODWOŁANIA 
 5. LLEGAL zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel LLEGAL.

16. MECHANIZM ZGŁOSZEŃ DOT. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez LLEGAL. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:

  - drogą e-mailową, na adres kontakt@llegal.pl
  - za pomocą dedykowanej funkcjonalności formularza na stronie https://llegal.pl/kontakt
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak: 
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu; 
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; 
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne
 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, LLEGAL niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, LLEGAL może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez LLEGAL, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 
 2. Weryfikacja Treści Użytkownika przez LLEGAL nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. LLEGAL przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. LLEGAL w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają. 
 3. W trakcie dokonywania weryfikacji LLEGAL jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników. 
 4. Po dokonaniu weryfikacji LLEGAL może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, LLEGAL niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika LLEGAL niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 
 6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w sekcji ODWOŁANIA. 
 7. LLEGAL zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel LLEGAL.

17. SANKCJE ZA NIEDOPUSZCZALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, LLEGAL może: 
 • trwale usunąć konto Użytkownika lub 
 • zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub 
 • trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu
 • dokonać blokady konta Użytkownika lub 
 1. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć LLEGAL w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika. 
 2. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres do 14 dni. Po upływie 14 dni przewidzianego okresu LLEGAL zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, LLEGAL działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron. 
 4. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w sekcji ODWOŁANIA. 
 5. LLEGAL zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel LLEGAL.

18. ODWOŁANIA - (Procedura odwoławcza)

 1. W przypadku, gdy: 
 • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 
 • LLEGAL zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.); 
 • LEGAL nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;

  - Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 1. Każda decyzja LLEGAL związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy LLEGAL otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak: 
 2. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji
  i okres jej obowiązywania; 
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone; 
 • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji
 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy LLEGAL oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego; 
 1. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

  - na adres elektroniczny kontakt@llegal.pl
  - za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://llegal.pl/kontakt;
  - na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby LLEGAL.
 2. Odwołanie powinno zawierać:

  - imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  - dane kontaktowe;
  - uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja LLEGAL była błędna i powinna zostać zmieniona.
 3. Po otrzymaniu odwołania LLEGAL niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 
 4. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania. 

19. POWIADOMIENIE ODPOWIEDNICH SŁUŻB I ORGANÓW 

 1. Jeżeli LLEGAL poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, LLEGAL jest uprawniony i o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do LLEGAL o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

LLEGAL nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że LLEGAL: 

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub 
 • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony danych osobowych oraz plików cookie reguluje Polityka Prywatności.


22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy
 3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, właściwym sądem jest sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 5. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa w uzasadnionych sytuacjach. Do takich sytuacji należą:
  - zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiana tych przepisów wpływa na treść danego Regulaminu,
  - nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, jeżeli te obowiązki wpływają na treść Regulaminu,
  - usprawnienie działania Sklepu internetowego, jego modyfikacji i obsługi Klientów, jeżeli te działania wpływają na treść Regulaminu,
  - poprawa ochrony prywatności Użytkowników i względy bezpieczeństwa, jeżeli wpływają na treść Regulaminu,
   - zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych, jeżeli ich modyfikacja czy wprowadzenie wpływa na treść danego Regulaminu. 
 6. O planowanych zmianach w Regulaminie przedstawiając jego wzór oraz dacie wejścia w życie nowego regulaminu Sprzedawca/Usługodawca poinformuje Klientów/Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni przed jego wejściem w życie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2024r.

 

Wzór odstąpienia od umowy

Regulamin wersja 1 z dnia 1.07.2023r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl