Regulamin

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego „LLEGAL” stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Produktów/Produktów Cyfrowych i Usług. 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, dzięki czemu można się z nim zapoznać przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy LLEGAL działający pod adresem: https://sklep.llegal.pl, prowadzony jest przez:

LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk

NIP: 8771332187 Regon: 221757290

tel. 537022007, kontakt@llegal.pl

Kontakt ze Sklepem:

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zasady oraz niniejsze warunki sprzedaży oferowanych Produktów/Produktów Cyfrowych i Usług w Sklepie https://sklep.llegal.pl.pl w pełni uwzględniały prawa Konsumentów, a również od 1.01.2021r.  Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i z uwzględnieniem ich interesów.

Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 1 Definicje pojęć

Ilekroć w regulaminie Sklepu internetowego używa się definicji przyjmuje się ich następujące znaczenie:

Regulamin

niniejszy Regulamin Sklepu

Sprzedawca/Usługodawca/Licencjodawca

LLEGAL Charlotta Lendzion, 

ul. Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk

NIP: 8771332187 Regon: 221757290

tel. 537022007, kontakt@llegal.pl

Sklep

witryna internetowa o charakterze handlowym znajdująca się pod adresem: https://sklep.llegal.pl, dzięki której Sprzedawca sprzedaje Produkty oraz Produkty Cyfrowe za pośrednictwem internetu.

Produkt

Produkt Cyfrowy

Produkty fizyczne  sprzedawane w Sklepie

Produkt Cyfrowy dostarczany jako plik elektroniczny (PDF lub WORD w zależności od rodzaju) zawierający treści tekstowe będące utworami w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży Produktów/Produktów Cyfrowych w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  która została zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem przy wykorzystaniu Sklepu internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Klient/Usługobiorca/Licencjobiorca

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie oraz korzystająca  z Usługi Elektronicznej lub Licencji.

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta

Przedsiębiorca, który poprzez Sklep dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającego dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z artykułem 38a ustawy o prawach konsumenta oraz 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i artykułem 576(5) ustawy Kodeks cywilny

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Operator Płatności/płatność elektroniczna

szybki przelew elektroniczny realizowany za pośrednictwem operatora płatności PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495;

Dzień Roboczy

jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa Elektroniczna

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu

Treści

wszelkie zamieszczone treści przez Klienta w Sklepie w zakresie udostępnionych funkcjonalności np. opinia o Produkcie/Produkcie Cyfrowym, który wcześniej został przez niego zakupiony.

Koszyk

Usługa Elektroniczna w Sklepie, która umożliwia zebranie wybranych produktów w jedno miejsce w celu złożenia Zamówienia.

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Klienta

(Panel Klienta) - miejsce, zawierające dane Klienta, w którym Klient może zweryfikować obecny stan jego zamówienia, historię zamówień, pobrać pliki elektroniczne oraz edytować dane.

Newsletter

nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady dotyczące zakupu Produktów/Produktów Cyfrowych i Usług przez Klientów za pośrednictwem strony https://sklep.llegal.pl.
 2. Informacje wskazane w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Sklep siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,  minimalnych wymagań technicznych:

  - komputer lub laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  - dostęp do poczty elektronicznej;
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer  
    w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i
    wyższej, Safari w wersji 10.0  i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i
    wyższej;

  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x780; 

 4. Do dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego https://sklep.llegal.pl jest nieodpłatne.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w  jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej lub promocyjnej.

§ 3 Składanie  zamówień 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. 
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  -  dotyczących Klienta: imię i nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz
  - danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty/Produkty Cyfrowe, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. 
 3. Kolejno w celu zatwierdzenia Zamówienia i dokonania zakupu należy kliknąć na przycisk "Kupuję i płacę". 
 4. Kliknięcie w przycisk "Kupuję i płacę" wiąże się z zawarciem umowy i obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
 5. Po dokonaniu zakupu przez Klienta zostaje wysłany mu przez Sprzedawcę  e-mail z potwierdzeniem zakupu. W przypadku nie otrzymania e-maila, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą. 
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i aktualnych danych do wysyłki Produktu/Produktu Cyfrowego.
 7. Sprzedawca nie realizuje z poziomu Sklepu zamówień zagranicznych. Zamówienia te są obsługiwane indywidualnie. W takim celu Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysokości opłat i terminie realizacji dostawy. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca wystawi fakturę pro forma w celu uiszczenia opłat. Po wpłacie przez Klienta należnych opłat Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 8. Prawidłowo zrealizowany zakup otrzyma unikalny numer, który służy do identyfikacji zakupu.
 9. W przypadku złożenia jednego zamówienia zawierającego Produkty/Produkty Cyfrowe, Usługi dochodzi do zawarcia Umów różnego rodzaju.

§ 4 Realizacja zamówień 

 1. Realizacja poprawnie złożonego zamówienia na Produkty fizyczne będzie odbywała się w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych 
 2. Do ww. terminów realizacji nie wlicza się czasu dostawy. 
 3. Realizacja poprawnie złożonego zamówienia na Produkty Cyfrowe odbywa się w ciągu 48 godzin od uiszczenia płatności przez Klienta. 
 4. W chwili wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy wskazane w ust.1i3 mogą ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach przedłużenia terminu realizacji i wskaże nowy termin realizacji zamówienia oraz porozumie się z Klientem co do dalszych losów Zamówienia.
 5. W przypadku szczegółowych zakresów realizacji Zamówienia jeżeli takie się pojawią, będą one wskazane w opisie danego Produktu/Produktu Cyfrowego/Usługi.

§ 5 Zasady dostarczania Produktu fizycznego

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt fizyczny, który został zakupiony przez Klienta w sposób przez niego wybrany w formularzu zamówienia
 2. Przyjmuje się, że w sytuacji, w której Klient zaznaczył w formularzu elektronicznym podczas zamówienia:
  a) “Poczta Polska list polecony priorytet” – dostarczenie Towaru zamówionego przez Klienta nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej - listu poleconego. Termin realizacji dostawy na terenie Polski może wynieść do 14 dni roboczych.

  b)Kurier 48” - dostarczenie Towaru Zamówionego przez Klienta nastąpi za pośrednictwem usługi kurierskiej. Termin realizacji dostawy na terenie Polski może wynieść do 3 dni roboczych.
  c) "Pobranie" - dostarczenie Towaru zamówionego przez Klienta z płatnością przy odbiorze może wynieść do 10 dni roboczych.

§ 6 Zasady dostarczania Produktu Cyfrowego

 1. Dostarczenie Produktu Cyfrowego odbywa się w ciągu 48 godzin od poprawnie złożonego Zamówienia oraz uiszczenia płatności przez Klienta. Klient na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymuje wiadomość z linkiem do pobrania Produktu Cyfrowego.
 2. Klient ma możliwość również pobrania zakupionego Produktu Cyfrowego ze swojego Konta Klienta po zalogowaniu.
 3. Dostawa Produktu Cyfrowego odbywa się bezpłatnie.
 4. Zamówienie zrealizowane/dostarczone uważa się z chwilą udostępnienia Klientowi linku do pobrania Produktu Cyfrowego.

§ 7 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zakupionych Produktów/Produktów Cyfrowych/Usług

 1. Ceny zamieszczone w Sklepie  są:

              a) podawane w złotych polskich 

              b) zawierają podatek VAT

              c) nie zawierają kosztów dostawy

              d) dotyczą jednej sztuki Produktu/Produktu Cyfrowego/Usługi 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz zmian cen Produktów/Produktów Cyfrowych, które będą regulowały osobne regulaminy, jednak uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Produktów/Produktów cyfrowych, które zostały zakupione przed datą wejścia w życie zmiany ceny, promocji, wyprzedaży. 
 2. Opłaty należne w zakresie dostawy Produktu fizycznego do Klienta ponosi:
  a) w przypadku Listu Poleconego - przy wysyłce Pocztą Polską na terenie Polski - Klient;
  b) w przypadku „Kurier 48” - Klient;
  c) w przypadku „Przesyłka poza teren Polski” - Klient;

  d) w przypadku "Pobranie" na ternie Polski - Klient

§ 8 Sposób płatności za Produkty

 1. Sklep prowadzi pobieranie płatności za:
  - zamówione Produkty fizyczne: na konto bankowe - przedpłata, pobranie oraz za pośrednictwem Operatora Płatności PayU,
  - zamówione Produkty Cyfrowe: na konto bankowe - przedpłata oraz za pośrednictwem Operatora Płatności PayU,
  - zamówione Usługi: na konto bankowe - przedpłata oraz za pośrednictwem Operatora Płatności PayU,
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni a zamówienie zostało wybrane jako przedpłata/płatność elektroniczna - Zamówienie zostaje anulowane
 4. Korzystanie przez Klienta z Operatora Płatności PayU w ramach elektronicznych płatności, który jest niezależnym podmiotem od Sprzedawcy, może się wiązać z akceptacją regulaminu płatności - Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz innymi warunkami dostępnymi przed dokonaniem płatności na stronie Operatora Płatności PayU - https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/?fbclid=IwAR1dHnTHCLrcH-jQPLxNC9Hy7K_dL2v0C9SaVLpVhSXE8f1OtTbY4jpp4FU

§ 9 Produkty Cyfrowe 

 1. W Sklepie dostępne są Produkty o charakterze cyfrowym (wzory, ebooki), które należy rozumieć jako Produkty w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Licencjodawca informuje, że w odniesieniu do Produktów Cyfrowych dostępnych w Sklepie LLEGAL stosuje techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed naruszeniem prawa oraz licencji w postaci watermarku na produkcie.
 3. Klient, któremu udostępniono Produkt Cyfrowy uprawniony jest w ramach zamówienia do 5-krotnego pobrania ze swojego konta pliku.
 4. Każdy Produkt Cyfrowy znajdujący się w Sklepie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty ochroną prawną.
 5. Klient w celu poprawnego skorzystania z Produktów Cyfrowych powinien posiadać odpowiednie oprogramowania pozwalające na korzystanie z Produktów Cyfrowych. Produkty Cyfrowe dostarczane są w formacie:
  - ebooki - PDF
  - wzory - PDF, MS WORD,
 6. Produkty Cyfrowe z kategorii WZORY DOKUMENTÓW stanowią ogólny wzór danego dokumentu. Wzór ten nie jest spersonalizowany chyba, że co innego wynika z opisu Produktu Cyfrowego.
 7. Sprzedawca w ramach zakupu Produktu Cyfrowego - Wzór dokumentu nie świadczy dodatkowego wsparcia/pomocy w jego obsłudze.
 8. Produkty Cyfrowe dostępne w Sklepie objęte są licencją na czas nieokreślony.
 9. W zapłacie dokonywanej przez Klienta zawarte jest już wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji przez Sprzedawcę.
 10. Licencja na korzystanie z Produktów Cyfrowych Sprzedawcy:
 • uprawnia do korzystania z Produktu Cyfrowego wyłącznie do własnego użytku tylko przez Klienta, któremu została udzielona, 
 • posiada charakter niezbywalny i niewyłączny,
 • nie uprawnia Kleinta do rozpowszechniania płatnego lub nieodpłatnego, ani udostępniania zakupionego Produktu Cyfrowego w całości, ani w części, kopiowania czy wykorzystywania do celów komercyjnych.
 • nie uprawnia Klienta do udzielania dalszych licencji czy sublicencji.

§ 9A Webinary 

 1. Przed zakupem dostępu do nagranego Webinaru Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami.
 2. Zakazane jest utrwalanie, nagrywanie, rozpowszechnianie treści, dźwięku, obrazu oraz przebiegu Webinaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Webinary mają charakter wyłącznie informacyjny, poszerzający wiedzę i nie stanowią porady czy opinii prawnej. 
 4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Webinary były prowadzone profesjonalnie. 
 5. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego Webinaru, w tym jego termin, czas trwania, cennik oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym Webinarze.
 6. Webinary są prowadzone bez kontaktu wizualnego oraz słownego z Uczestnikami. 
 7. Minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przez Uczestnika w zakresie uczestniczenia w Webinarze to:
  a) Dostęp do komputera/laptopa z dostępem do internetu
  b) Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  c) 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  d) System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 8. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.
 9. Webinary mają charakter odpłatny zgodnie z cennikiem zamieszczonym w opisie konkretnego Webinaru, chyba, że przedstawione informacje jasno określają jego bezpłatność. 
 10. Dostęp do Webinaru następuje po spełnieniu określonych warunków wskazanych w informacji o Webinarze i niniejszym Regulaminie.
 11. Z chwilą udostępnienia Uczestnikowi dostępu do nagrania Webinaru LLEGAL udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z nagrania przez 7 dni, wyłącznie dla własnych potrzeb Uczestnika chyba, że z opisu oferty wynika co innego.
 12. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia przysługującego za zakup danego Webinaru
 13. Licencja uprawnia do korzystania z Webinaru wyłącznie do własnego użytku tylko przez Klienta, któremu została udzielona,
 14. Licencja posiada charakter niezbywalny i niewyłączny,
 15. Licencja nie uprawnia Klienta do rozpowszechniania płatnego lub nieodpłatnego, ani udostępniania Webinaru w całości, ani w części, kopiowania czy wykorzystywania do celów komercyjnych
 16. Licencja nie uprawnia Klienta do udzielania dalszych licencji czy sublicencji.

§ 10 Wystawianie Faktur

 1. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura imienna lub jeżeli zostały podane dane na firmę wówczas na wskazane przez Klienta dane.
 2. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia na co Klient wyraża zgodę. W każdej chwili Klient może zmienić sposób dostarczania sposobu Faktur na tradycyjny - pocztowy. 

§ 11 Składanie reklamacji 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty/Produkty Cyfrowe bez wad
 3. Sprzedawca przyjmuje reklamacje w następujący sposób: 

- Pisemnie na adres korespondencyjny: LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk
- telefonicznie: tel. 537022007,
- na adres e-mail: kontakt@llegal.pl

 1. Zalecane jest aby przy składaniu reklamacji wskazano takie informacje jak: 
  a) wskazanie wady 
  b) data wystąpienia wady  
  c) żądania
  d) a także numeru rachunku bankowego jeżeli ma być dokonany zwrot.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. 

§ 12 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Więcej informacji określa Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214 z późn. zm.)
  b) Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą. 
  c) Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy korzystając z pomocy  powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu  zajmuje się ochroną konsumentów przykładowo Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad a wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
  d) Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 3. Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:
  a) Miejskich Rzeczników Konsumentów - w ich siedzibach i na stronach internetowych
  b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
  c) Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów
  d) pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
  a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mają prawo odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na adres kontakt@llegal.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Aby zachować wskazany termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Po otrzymaniu od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki wyśle zwrotne potwierdzenie otrzymania oświadczenia. 
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument /Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W związku z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta  w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14 Usługi Elektroniczne 

 1. W Sklepie https://sklep.llegal.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: 
  a) Formularz Zamówienia
  b) Konto Klienta (Panel Klienta)
  c) Newsletter
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania konta i rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. 
 3. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie zakładając „Konto Klienta” (Panel Klienta). Jest to Usługa nieodpłatna oraz nieobowiązkowa. W zakresie Konta Klienta, Klient ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia oraz sprawdzenie historii zamówień, zmiany danych i pobrania zakupionych Produktów Cyfrowych.
 6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 7. W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta Klienta.
 8. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie. Hasło stanowi informację poufną.
 9. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta Klienta.
 10. W celu dokonania rezygnacji z Konta Klienta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@llegal.pl, czego skutkiem będzie jego niezwłoczne usunięcie oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  - komputer lub laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
  - dostęp do poczty elektronicznej; 
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; 
  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x780; 
 12. Klient / Usługobiorca korzystający z Usług Elektronicznych ma prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca przyjmuje reklamacje w następujący sposób: 
  pisemnie pocztą tradycyjną: LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk
  telefonicznie: tel. 537022007,
  pisemnie za pomocą e-mail: kontakt@llegal.pl
 13. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli wystąpią braki w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje  o tym fakcie Klienta. 
 14. Usługobiorca obowiązany jest korzystać ze Sklepu  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz również osób trzecich.

§15 Newsletter

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych Produktach/Produktach Cyfrowych/Usługach, promocjach  dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na wskazany przez Klient adres e-mail podany podczas procesu rejestracji w Sklepie lub podczas składania zamówienia lub wpisany w dowolnej chwili w rubryce przeznaczonej do zapisu na Newsletter na stronie Sklepu.
 3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się, a także link do aktywnego wypisania.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji wskazanej w ust. 5 powyżej lub wysyłając wiadomość 
  na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@llegal.pl
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 8. Klient lub Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację a jej zakres reguluje postanowienie § 14 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ 16 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe głównie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów/produktów cyfrowych oraz usług, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

4. Dokładny akres danych osobowych oraz wszelkie prawa wynikające z ochrony danych osobowych i korzystania z Plików Cookie jakie przysługują Klientom reguluje § 3 niniejszego Regulaminu oraz Polityka Prywatności i Plików Cookie dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem:https://sklep.llegal.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 17 Integralne załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

§ 18 Postanowienie końcowe

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 2. Zawierane umowy przez Sklep są w języku polskim oraz mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  - zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  - nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  - zmiany cennika;
  - usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
  - poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  - względy bezpieczeństwa;
  - zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  - zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 4. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie Sklepu, a w przypadku Użytkowników posiadających aktywne zarejestrowane Konta Klienta informacja o zmianie zostanie dodatkowo wysłana na adresy e-mail przypisane do danego Konta Klienta.

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko /DANE FIRMY 

Adres 

 

                                                                                                 pastedGraphic.png

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

 

  

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko/DANE FIRMY 

Adres 

 

                                                                                                 pastedGraphic.png

 

 

 

 

 

                                                 REKLAMACJA

 

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …...… towar jest wadliwy. 

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

…………………………………………

Z poważaniem  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 ________________________________________________

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i dotyczy złożonych zamówień w tym dniu i po tym dniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl