Promocje
Pakiet RODO dla ecommerce
Pakiet RODO dla ecommerce

1 299,00 zł

Cena regularna: 4 200,00 zł

Najniższa cena: 4 200,00 zł
szt.
Pakiet RODO dla salonu beauty PREMIUM
Pakiet RODO dla salonu beauty PREMIUM

1 299,00 zł

Cena regularna: 3 200,00 zł

Najniższa cena: 3 200,00 zł
szt.
Wzór polityki prywatności do edycji
Wzór polityki prywatności do edycji

179,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Wzór dokumentów na przeprowadzenie kursu
Wzór dokumentów na przeprowadzenie kursu

799,00 zł

Cena regularna: 999,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
szt.
Polityka opinii

Polityka weryfikacji i publikacji opinii

 

Niniejsza polityka dalej jako „Polityka” odnosi się do weryfikacji i publikacji opinii dotyczących świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez  Charlotta Lendzion, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk, NIP: 8771332187 Regon: 221757290
Telefon: 537 022 007 e-mail: kontakt@llegal.pl

dalej w Polityce jako „Usługodawca”.

 

Definicje:

 

Usługodawca: Charlotta Lendzion, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk, NIP: 8771332187 Regon: 221757290 Telefon: 537 022 007 e-mail: kontakt@llegal.pl

Polityka: niniejsza Polityka opinii

Klient: osoba fizyczna, przedstawiciele osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którzy skorzystali z usług lub zakupili produkty Usługodawcy.

Użytkownik: każda osoba, która odwiedza stronę internetową Usługodawcy oraz jego media społecznościowe w celu dodania opinii.

Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opinia: dodana przez Klienta lub Użytkownika treść, która jest zaprezentowana jako opinia o Produkcie lub Usłudze Usługodawcy.

Produkt: każda usługa świadczona przez Usługodawcę oraz każdy produkt w tym również produkty cyfrowe

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.). 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Opinie na temat Produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę może dodać każdy Klient,, który korzystał z usług/zakupił produkty Usługodawcy oraz każdy Użytkownik.
 2. Publikowane opinie są subiektywnym punktem widzenia osoby, która ją dodaje lub wysyła do Usługobiorcy.
 3. Klient lub Użytkownik publikując opinię ponosi odpowiedzialność za opublikowaną treść w zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Usługodawca dodaje ręcznie oraz ręcznie zatwierdza przesłane opinie.

 

Zasady publikowania opinii 

 

 1. Aby opinia na temat Usług czy Produktów Usługodawcy mogła zostać opublikowana powinna być:
  a) napisana w języku polskim,
  b) być indywidualnym przejawem twórczości - nie naruszając praw osób trzecich w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  c) zgodna z prawem czyli nie naruszać przepisów prawa - w szczególności nie powinna być sprzeczna z dobrymi obyczajami, nie nawoływać do nienawiści rasowej, etnicznej czy wyznaniowej itp. oraz nie może zawierać treści faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe oraz nie może propagować przemocy.
 2. Treści Opinii Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 3. Klient lub Użytkownik ma możliwość dodania opinii na kilka sposób:
  1) wysyłając opinię na adres e-mail Usługodawcy
  2) dodając opinię na podstawie wysłanego linku przez Usługodawcę
  3 dodając opinię przez funkcjonalności w sklepie internetowym sklep.llegal.pl 
 4. Usługodawca po otrzymaniu opinii od Klienta lub Użytkownika podejmuje działania zgodnie z ustanowioną Procedurą Weryfikacji Opinii przyjętą w swojej działalności.
 5. Usługodawca prezentuje wszystkie dodane opinie

 

Udzielenie licencji 

 

 1. Autor treści opinii, którą dodał lub wysłał do Usługodawcy oświadcza, że wskazana treść opinii nie narusza praw osób trzecich oraz, że jest wynikiem jego własnej intelektualnej pracy.
 2. Klient lub Użytkownik dodający lub przesyłający opinię na temat Usług ub Produktów Usługodawcy udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie i dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich zamieszczonych przez niego opinii.
 3. Udzielona licencja przez Klienta lub Użytkownika daje prawo Usługodawcy na:
  - działania związane z rozpowszechnianiem danej opinii publicznie aby każdy mógł mieć do danej opinii dostęp w miejscu i czasie oraz w zakresie publicznego wyświetlania i reprodukcji.
  - utrwalanie oraz możliwe zwielokrotnienie treści danej opinii w zakresie wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy treści danej opinii, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy techniką cyfrową. 
 4. W ramach udzielonej licencji Autor danej opinii wyraża zgodę na wykorzystywanie treści dodanej lub przesłanej opinii jako utworu, lub jej dowolnej części w celu promocji i reklamy Usługodawcy.

 

Weryfikacja opinii 

 

 1. Usługodawca weryfikuje autentyczność opinii opinie zgodnie z przyjętą Procedurą Weryfikacji Opinii przed publikacją.
 2. Usługodawca weryfikuje opinie wystawionych przez Użytkowników
 3. Usługodawca posiada bezpośredni kontakt do osób, będących Klientami które wystawiły opinię
 4. Weryfikacja opinii Klientów polega na:
  a) weryfikacji czy imię i nazwisko oraz zakres zakupu nakładają się na siebie w zakresie wystawionej opinii i czy opinia pochodzi od Klienta czy osoby, która nie korzystała z Produktów Usługodawcy.
 5. Klient, który skorzystał z dodania opinii może cofnąć zgodę na jej publikację wysyłając stosowne oświadczenie woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z danym oświadczeniem woli, a w szczególności na dane Usługodawcy podane w niniejszej Polityce.

 

Reklamacje

 

 1. Osoba dodająca lub przesyłająca opinię ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Usługodawca  przyjmuje reklamacje na dane Usługodawcy podane w niniejszej Polityce.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje  do 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Usługodawca odpowiedź na reklamacje udziela na trwałym nośniku na dane osoby podane podczas składania reklamacji. 

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy.
  b) Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą.
  c) Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu zajmuje się ochroną konsumentów przykładowo Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad a wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
  d) Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 2. Szczegółowy i dodatkowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępne są pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Polityka wchodzi w życie z dniem 1.01.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl